top of page

General warunki 

1. Pojęcia

 

W niniejszych ogólnych warunkach handlowych, co następuje: 

Strony trzecie: dowolna osoba (prawna), niebędąca Creditmanagement Software BV (hodn Incassotool i OV-UVB.nl) ani klientem.

B. Użytkownik: ten, który używa  (w jakimkolwiek charakterze) Aplikacji.

C. Incassotool i/lub OV-UVB.nl: prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Creditmanagement Software BV, działająca również jako Incassotool i OV-UVB.nl, z siedzibą w Berkel en Rodenrijs i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 71977015.

Klient: strona, która zawiera/zamknęła/zawarła umowę z Incassotool i/lub OVUVB.nl.

E. Umowa:  umowa, będąca całością umów pomiędzy Incassotool/OVUVB.nl a Klientem na wykonanie pracy i/lub świadczenie usług, w tym niniejszy regulamin.

F. Aplikacje: wszystkie możliwe źródła informacji online i offline (wersja papierowa), aplikacje, usługi i/lub produkty udostępniane przez Incassotool. 

G. Niedopuszczalne zachowanie: zachowanie sprzeczne z (duchem) prawa, porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, Umową, niniejszymi ogólnymi warunkami i innymi niewłaściwymi zachowaniami. 

 

Creditmanagement Software BV, Incassotool i OVUVB.nl są dalej zwane „Incassotool”. 

2.  Umowa i ogólnie wdrożenie

 

2.1Incassotool dołoży wszelkich starań, aby usługi i aplikacje były wykonywane i oferowane z należytą starannością. Usługi i aplikacje są wykonywane i oferowane wyłącznie na podstawie zobowiązania do środków, a zatem wyraźnie nie na podstawie obowiązku osiągnięcia rezultatu. Wnioski nie zapewniają  żadnej gwarancji, że wierzytelność zostanie spłacona w całości lub w części przez dłużnika.

2.2Jeśli wykonanie jest wadliwe, a reklamacja została złożona na czas, Incassotool będzie mógł ponownie wykonać wadliwe wykonanie w rozsądnym terminie lub naprawić je w inny sposób. Według własnego uznania, Incassotool ma prawo uiścić klientowi opłatę za wymianę do maksymalnej kwoty faktury, którą Incassotool zwykle pobiera miesięcznie za odpowiednie

2.3Incassotool jest uprawniona do angażowania osób pomocniczych (personelu) i osób trzecich w celu wykonania umowy na własny koszt i ryzyko.

2.4Incassotool zastrzega sobie prawo do zawieszenia zobowiązań wynikających z umów, jeżeli Klient nie wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszej lub jakiejkolwiek innej Umowy z Incassotool. Zawieszenie przez Incassotool obejmuje również zablokowanie dostępu dla klienta i użytkowników do aplikacji.

2.5W przypadku ogłoszenia upadłości Klienta, Incassotool ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

​​

3. Dostęp i zasady użytkowania

 

3.1Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła, które Incassotool zarejestrował dla Użytkownika. Klientowi i Użytkownikowi zabrania się udostępniania danych dostępowych Osobom trzecim, dla których nie są one przeznaczone.

3.2Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie danych dostępowych do Aplikacji. Wszelkie działania, które można powiązać z Klientem (w tym poprzez wykorzystanie danych dostępowych), niezależnie od tego, czy zostały wykonane przez samego Klienta i/lub osoby zatrudnione przez Klienta lub z nim powiązane i/lub Osoby trzecie, są przypisane wykonawcy.

3.3Korzystając z Aplikacji Incassotool, Klient udziela Incassotool zezwolenia na wykonywanie w imieniu Klienta czynności w celu windykacji zaległych faktur. Klient jest odpowiedzialny za terminowe wprowadzanie zleceń i aktualizowanie bieżących zleceń, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pomocą zautomatyzowanego i/lub połączonego systemu. Zasadniczo Incassotool wykonuje te czynności automatycznie i będzie to robić do momentu, aż Klient sam zaktualizuje swój status. Incassotool w żadnym wypadku nie może być zobowiązana do przyjmowania indywidualnych poleceń zapłaty i może odmówić realizacji zleceń bez podania przyczyny.

3.4Korzystanie z Aplikacji nie może być sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, Umową, niniejszymi ogólnymi warunkami oraz warunkami i zasadami/wytycznymi/przepisami prawnymi osób trzecich, od których Incassotool lub Użytkownik zależą w zakresie korzystania z Aplikacji .

3.5Użytkownik musi zachowywać się tak, jak przystało na dobrego użytkownika. W szczególności obowiązują następujące zasady.

3.6Aplikacje nie mogą być wykorzystywane do fakturowania i/lub windykacji nieistniejących, fikcyjnych, wadliwych lub wynikających z obowiązku sprzecznego z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

​​

3.7w przypadku stwierdzenia przez Incassotool Niedopuszczalnego zachowania Klienta lub Użytkownika, Incassotool jest uprawniona do zablokowania danych dostępowych Klienta i/lub Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, do usunięcia treści i/lub innych danych, a tym samym do zakończenia bieżącej pliki rozliczeniowe i windykacyjne. W ten sposób Klient i/lub Użytkownik traci wszystkie swoje prawa w odniesieniu do Aplikacji, bez prawa Klienta i/lub Użytkownika do odszkodowania lub zadośćuczynienia. Incassotool ma prawo poinformować odpowiednie władze w przypadku Niedopuszczalnego Zachowania.

3.8Jeśli Incassotool wykryje jakiekolwiek Niedopuszczalne zachowanie ze strony Klienta lub Użytkownika, Incassotool ma prawo rozwiązać Umowę bez dalszego uprzedniego ostrzeżenia i bez interwencji sądu. W takim przypadku Klient jest winien Incassotool kwoty, które nie zostały jeszcze zapłacone przez Klienta na rzecz Incassotool, wynikające z Umowy za bieżący rok kalendarzowy jako minimalne odszkodowanie. Wszelkie wniesione opłaty nie zostaną zwrócone przez Incassotool. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na możliwość odzyskania przez Incassotool pełnej szkody od Klienta.

4.  Aplikacje i użycie

 

4.1Klient otrzymuje niezbywalne i niewyłączne prawo do użytkowania . Hosting danych jest zapewniany przez Incassotool na warunkach określonych w Umowie i niniejszych ogólnych warunkach.

4.2Klient i Użytkownik muszą na własny koszt i ryzyko zapewnić najnowszą wersję oprogramowania na swoim sprzęcie. Dlatego muszą między innymi (ale nie wyłącznie) zawsze pobierać i instalować aktualizacje systemu operacyjnego.

4.5Aplikacje są stale rozwijane. Incassotool ma prawo do regularnych aktualizacji. Klient i Użytkownik muszą regularnie informować się o najnowszych wersjach Aplikacji. Aktualizacje lub nowe wersje są akceptowane przez Klienta i Użytkownika  obowiązkowe .

4.6Klient zachowuje prawo do danych dostarczonych przez Klienta w celu korzystania z Aplikacji. Klient pozostaje odpowiedzialny za podane przez siebie dane. W celu uzyskania optymalnego działania Aplikacji, Incassotool ma prawo do edytowania, przechowywania, powielania, usuwania lub publikowania danych dostarczonych przez Klienta, w zakresie, w jakim Incassotool uzna to za konieczne, wszystko to według własnego uznania Incassotool. Incassotool będzie przestrzegać poufności.

​​

4.7Incassotool nie może  oferować wszystkim takiego samego poziomu usług swoich Aplikacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jeśli Klient lub inne osoby używają, na przykład , systemu operacyjnego innego niż wskazana przez Incassotool, przeglądarka inna niż wskazana przez Incassotool, oprogramowanie lub sprzęt, który jest nieaktualny lub w inny sposób nie jest zgodny z zaleceniami lub instrukcjami Incassotool dotyczącymi optymalnej użyteczności Aplikacji lub nie jest w stanie się do nich zastosować.

5. Ceny, płatności i terminy płatności

​5.1Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT i innych opłat, które zostały lub zostaną nałożone przez rząd, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie.

5.2. Opłata za korzystanie z Aplikacji jest naliczana miesięcznie. Incassotool ma prawo do pobierania opłat za pomocą polecenia zapłaty. Zawieszenie zobowiązania lub rozliczenia przez Klienta jest niedopuszczalne. Termin płatności wynosi 14 dni.

5.3W przypadku powstania zaległości płatniczej (np. z powodu braku możliwości wykonania polecenia zapłaty) Incassotool ma prawo do zablokowania konta Klienta. Artykuł 3 ust. 7 i 8 stosuje się również tutaj. Klient otrzyma drogą mailową instrukcje dotyczące możliwości uregulowania zaległości oraz kiedy konto Klienta zostanie ponownie aktywowane.

6. Zmiany 

​​

​6.1Aplikacje Incassotool są w ciągłym rozwoju. Incassotool ma prawo do regularnego  wprowadzania zmian w treści i/lub zakresie Aplikacji.

​​

6.2. Incassotool ma prawo do jednostronnego dostosowania cen, przy czym zmiana ceny jest ogłaszana z co najmniej 40-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Incassotool i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Te zmiany cen wchodzą w życie automatycznie.

7. Siła wyższa 

7.1W przypadku wystąpienia siły wyższej, zarówno o charakterze stałym, jak i tymczasowym, Incassotool ma prawo według własnego uznania rozwiązać Umowę w całości lub w części albo czasowo zawiesić swoje zobowiązania wynikające z Umowy bez możliwości dochodzenia przez Klienta świadczenia , odszkodowanie i/lub rozwiązanie.

​​

7.2Przez siłę wyższą rozumie się między stronami, oprócz tego, co jest rozumiane w prawie i orzecznictwie, wszelkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, na które Incassotool nie ma wpływu, ale w wyniku których Incassotool nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań . Obejmuje to (między innymi): strajki (pracowe) w firmie Incassotool, Klienta lub Osób Trzecich, od których Incassotool jest w jakikolwiek sposób zależna w wykonaniu Umowy, bankructwo lub zawieszenie płatności w przypadku jednego lub więcej dostawców lub zaangażowanych osób trzecich, warunki pogodowe, które uniemożliwiają odpowiednie wykonanie pracy, awarie zasilania, Internetu, sieci komputerowej lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz dolegliwości zdrowotne lub śmierć kluczowych pracowników Incassotool (w tym - ale nie ograniczone do - jej dyrektorów).

8. Dostępność oprogramowania i poleganie na osobach trzecich

 

8.1Chociaż Incassotool zrobi wszystko, co możliwe w tym celu, Incassotool nie może zagwarantować, że Aplikacje są zawsze kompletne, poprawne, dokładne lub aktualne, ani że Aplikacje są zawsze online i dostępne lub że Aplikacje są zawsze odpowiednie do celu do których klient i/lub Użytkownik chce to wykorzystać. Incassotool dokłada wszelkich starań, aby wszelkie uwagi dotyczące Aplikacji traktować poważnie i wprowadzać ulepszenia tam, gdzie Incassotool uzna to za konieczne. Wszelkie nieścisłości można zgłaszać za pośrednictwem znanego stronom adresu e-mail Incassotool.

8.2Incassotool ma prawo do tymczasowego wycofania swoich Aplikacji, w tym (między innymi) wyłączenia ich w celu konserwacji, aktualizacji lub z dowolnego innego powodu. Incassotool dołoży wszelkich starań, aby robić to poza godzinami pracy biura.

9. Odpowiedzialność, odszkodowanie i odszkodowanie

​​

9.1Incassotool nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wad Aplikacji, sprzedanych towarów, świadczonych usług lub wykonanych prac, zarówno u Klienta, jak i Osób Trzecich. Incassotool nie ponosi również odpowiedzialności za błędy popełnione przez personel i inne osoby pomocnicze lub Strony Trzecie zaangażowane przez Incassotool w kontekście realizacji Umowy.

9.2​ Jeśli firma Incassotool może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, odpowiedzialność za zdarzenie lub serię zdarzeń o wspólnej przyczynie jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty, którą jej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wypłaca w danym przypadku.

​​

9.3W żadnym wypadku odpowiedzialność nie przekroczy kwoty faktury, którą Incassotool zwykle obciąża Klienta. Punktem wyjścia jest to, że kwota faktury przypadająca na miesiąc poprzedzający miesiąc wystąpienia/powstania roszczenia określa to, co jest zwyczajowo przyjęte, chyba że faktura ta wydaje się znacznie odbiegać od poprzednich miesięcy; wówczas obowiązuje średnia z poprzednich miesięcy. 

​​

9.4W przypadku odpowiedzialności Incassotool odpowiada tylko za szkody bezpośrednie.​

9.5Incassotool nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym między innymi utracone zyski, utracone oszczędności, przerwy w działalności i szkody wyrządzone osobom trzecim, nawet w przypadku nieprzestrzegania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania do naprawy.

9.6Wszelkie ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zawarte w Umowie i niniejszych warunkach nie mają zastosowania, jeżeli szkoda jest wynikiem umyślnego lub umyślnego lekkomyślności ze strony Incassotool lub jej podwładnych kierowniczych.

9.7Klient zwalnia Incassotool  z (wszelkich) roszczeń Osób Trzecich związanych z wykonywaniem Umowy. Wszelkie koszty i szkody poniesione przez Incassotool w ich wyniku obciążają w całości Klienta, chyba że szkoda ta jest wynikiem umyślnego i/lub lekkomyślności ze strony Incassotool i/lub jej podwładnych kierowniczych._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

10. Prawa własności (intelektualnej).

​​

10.1Prawa własności intelektualnej do wszystkich Aplikacji należą do  Incassotool lub Osoby Trzeciej, od której Incassotool uzyskała prawo do udostępniania (części) tych usług lub Aplikacji Klientowi. Incassotool niniejszym przyznaje Klientowi jedynie niewyłączne i niezbywalne prawo do użytkowania, chyba że zostało to wyraźnie określone w Umowie na piśmie.

10.2Jeśli Incassotool zostanie pociągnięta do odpowiedzialności przez Stronę trzecią lub w inny sposób odpowiedzialna (bezpośrednio lub pośrednio) za roszczenia dotyczące praw własności intelektualnej odnoszących się do treści, Aplikacji, publikacji lub innych ujawnień Klienta lub z nim powiązanych, Klient jest zobowiązany zapewnić wszelką niezbędną pomoc. Ponadto Klient jest zobowiązany do pełnego zwrotu Incassotool powstałych z tego tytułu kosztów i innych szkód.

11. Obowiązujące prawo i spory

​​

11.1Niniejsza Umowa, niniejsze warunki ogólne i dotyczące prywatności oraz wszelkie umowy wynikające z niniejszej Umowy podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

11.2Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd w Bredzie

12. Ogólne Warunki Prywatności

12.1Jeżeli Klient i Incassotool zawrą lub zawarły odrębną umowę (podmiot przetwarzający) w zakresie prywatności i przetwarzania danych osobowych, zastosowanie mają postanowienia tej odrębnej umowy (podmiot przetwarzający). W przypadku niezgodności lub sprzeczności z postanowieniami ogólnych warunków pierwszeństwo mają postanowienia odrębnej (przetwarzającej) umowy.

12.2Incassotool przetwarza dane osobowe w ramach Aplikacji wyłącznie w imieniu Klienta. Incassotool w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności (w rozumieniu Wbp) za przetwarzanie tych danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez Klienta w kontekście korzystania z Aplikacji, Incassotool można uznać wyłącznie za podmiot przetwarzający dane osobowe.

12.3Klient musi przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie prywatności i przetwarzania danych osobowych, takich jak (między innymi) Rozporządzenia Europejskie i Wbp.

12.4Incassotool gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszymi warunkami prywatności.

12,5Jeżeli Incassotool zostanie pociągnięta do odpowiedzialności przez jakąkolwiek stronę, w tym organy państwowe, w związku z nieprzestrzeganiem przez Klienta Umowy, ogólnych warunków lub przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie prywatności i przetwarzania danych osobowych przez Klienta,_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ lub gdy jakakolwiek sankcja, kara lub inny środek zostanie nałożony na Incassotool z tego powodu, Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia Incassotool i Klient będzie zobowiązany do dostarczenia Incassotool wszelkiej niezbędnej pomocy we wszelkich powiązanych postępowaniach. Wszelkie wynikające z tego koszty i szkody ze strony Incassotool obciążają w całości Klienta.

13. Czas trwania, zakończenie i okresy przechowywania

13.1Niniejsze warunki prywatności mają zastosowanie w przypadku korzystania przez Klienta z Aplikacji Incassotool. 

13.2Niniejsze warunki prywatności obowiązują tak długo, jak Incassotool przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta.

13.3Incassotool może odstąpić od postanowień 13.1 i 13.2 , o ile ustawowy okres przechowywania dotyczy danych osobowych lub o ile jest to niezbędne do wykazania spełnienia zobowiązań wobec Klienta.

​​

13.4Dane konta i/lub dane osobowe wykorzystywane do aktualizacji pełnych danych konta mogą być przechowywane przez Incassotool przez co najmniej siedem (7) lat lub dłużej, jeśli konto jest nadal aktywne. Nie zmienia to faktu, że Incassotool zastrzega sobie prawo 

zastrzega sobie prawo do usunięcia danych, które zdaniem Incassotool nie są już istotne dla realizacji usługi.

13,5Klient jest odpowiedzialny za wypełnienie prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych i danych osobowych, które Klient udostępnia Incassotool. Klient musi zawsze mieć dostęp do własnej kopii (np. kopii zapasowej) tych danych oraz danych osobowych. Incassotool nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub niedostępność tych danych.

13.6Umowa jest na czas nieokreślony. Obie strony mają prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Od tego postanowienia można odstąpić w umowie. Po wygaśnięciu pierwotnie uzgodnionego okresu obowiązuje okres wypowiedzenia , jak opisano powyżej. 

​​

14. Podmiot, rodzaj danych osobowych oraz cele przetwarzania

14.1Incassotool będzie przetwarzać dane osobowe w imieniu Klienta. W tym kontekście Incassotool przetwarza w każdym przypadku następujące dane osobowe dłużników i/lub klientów Klienta: imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane do faktury i dane dłużnika

14.2Incassotool nie będzie przetwarzać danych osobowych w żadnym innym celu niż cele przetwarzania określone w ust. 3 niniejszego artykułu.

14.3Incassotool przetwarza dane osobowe w celu:

  • Do zapłaty zaległych pozycji/kwot/faktur oferowanych przez Klienta za pośrednictwem Incassotool, lub

  • określić wartość scoringową na podstawie aktualnych i historycznych danych dotyczących windykacji, na podstawie której można oszacować szanse na odzyskanie (aby uniknąć zbędnych kosztów ze strony Klienta); 

  • wnieść pozytywny wkład w zapobieganie problematycznym zadłużeniom, na przykład w wyniku nadmiernego zadłużenia, poprzez dostarczanie rozwiązań w zakresie oprogramowania.

  • aby móc wykonywać usługi zgodnie z ustaleniami pomiędzy Incassotool a Klientem;

14.4Dane osobowe, które mają być przetwarzane przez Incassotool w imieniu Klienta, uzyskane w jakikolwiek sposób, pozostają własnością Klienta i/lub odpowiedniej osoby, której dane dotyczą.

15. Przetwarzanie Wykonanie

 

15.1Incassotool odpowiada wyłącznie za przetwarzanie danych osobowych, które przetwarza w ramach usług oferowanych na warunkach określonych w niniejszych warunkach prywatności. Incassotool wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za inne przetwarzanie danych osobowych, w tym za gromadzenie danych osobowych przez Klienta i/lub osoby trzecie.

​​

15.2Incassotool nie będzie przetwarzać danych osobowych w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), chyba że Klient uzyska wyraźną uprzednią pisemną zgodę i zostaną spełnione wymogi prawne. Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG, które nie posiadają odpowiedniego stopnia ochrony jest zabronione. Incassotool niezwłocznie poinformuje Klienta na piśmie o wszystkich planowanych stałych lub tymczasowych transferach danych osobowych do kraju spoza EOG i przeprowadzi transfer(y) wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Klienta.

15.3Incassotool będzie przechowywać i przetwarzać dane osobowe dotyczące Klienta oddzielnie od danych osobowych, które przetwarza dla siebie lub w imieniu osób trzecich.

15.4Incassotool będzie przetwarzać dane osobowe we właściwy i staranny sposób oraz zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Incassotool na mocy przepisów dotyczących prywatności, takich jak Rozporządzenia europejskie i Wbp.

 

 

16.  Ochrona danych osobowych

 

16.1Incassotool stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które przy obecnym stanie techniki i związanych z tym kosztach odpowiadają charakterowi przetwarzanych danych osobowych, w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem lub bezprawnym przetwarzaniem , a także w celu zapewnienia (terminowej) dostępności danych osobowych.

16.2Strony uznają, że wymagania bezpieczeństwa stale się zmieniają i że wymagane są skuteczne zabezpieczenia, częsta ocena i regularne doskonalenie przestarzałych środków bezpieczeństwa. W związku z tym Incassotool będzie stale oceniać środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych iw razie potrzeby je zaostrzać, uzupełniać lub ulepszać, aby nadal wypełniać swoje zobowiązania.

17.  Notification naruszenia danych i monitorowanie

 

17.1W przypadku wycieku bezpieczeństwa i/lub wycieku danych, o którym mowa w Ustawie o powiadamianiu o wyciekach danych, Incassotool w uzasadniony sposób poinformuje o tym Klienta tak szybko, jak to możliwe.

17.2Obowiązek zgłoszenia w każdym przypadku obejmuje zgłoszenie faktu wystąpienia wycieku lub incydentu, jak również (domniemanej) przyczyny wycieku lub incydentu, znanych i/lub przewidywanych dotychczas konsekwencji oraz (proponowanego) rozwiązania .

17.3Jeśli uzna to za konieczne, Klient poinformuje osoby, których dane dotyczą, oraz inne strony trzecie, w tym Urząd Ochrony Danych Osobowych, o naruszeniu danych lub innych incydentach. Incassotool nie może bezpośrednio przekazywać informacji o wycieku danych lub innych zdarzeniach osobom, których dane dotyczą, lub innym stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy Incassotool jest do tego prawnie zobowiązany lub uzyskał zgodę Klienta.

 

18.  Secrecy

18.1Wszystkie dane osobowe, które Incassotool otrzymuje od Klienta i/lub gromadzi w ramach Umowy, podlegają obowiązkowi zachowania poufności wobec osób trzecich.

18.2Incassotool zapewnia, że jego personel jest związany obowiązkiem zachowania poufności zawartym w tym artykule.

18.3Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania, o ile Klient udzielił wyraźnej zgody na przekazanie informacji osobom trzecim, jeżeli przekazanie informacji osobom trzecim jest logicznie konieczne w świetle charakteru i celu zlecenia oraz realizacji tych warunków prywatności lub jeśli istnieje prawny obowiązek przekazania informacji stronie trzeciej.

 

19. Włączanie i udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

19.1Incassotool ma prawo angażować osoby trzecie do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy. 

19.2Incassotool zapewnia, że odpowiednie strony trzecie przyjmą na siebie co najmniej takie same obowiązki, jak zawarte w niniejszych warunkach prywatności dla Incassotool. 

19.3Wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usług Incassotool angażuje Osoby Trzecie, a Incassotool udostępnia zebrane w imieniu Klienta dane osobowe w każdym przypadku (ale nie wyłącznie) komornikom, partnerom hostingowym i podmiotom przetwarzającym pocztę.

19.4Jeżeli strona trzecia, która chce zaangażować Incassotool, znajduje się poza EOG, Incassotool gwarantuje, bez uszczerbku dla poprzedniego ustępu, że ta osoba trzecia gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. -20813d6c673b_

19,5Incassotool odpowiada wobec Klienta za zaangażowane przez siebie osoby trzecie. W przypadku, gdy Klient zażąda od Incassotool zainstalowania określonego łącza w systemie zewnętrznym, a Incassotool zaangażuje w tym celu osobę trzecią, postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania, a Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tego wynikające. -bb3b-136bad5cf58d_results.​

19.6Incassotool musi współpracować przy przekazywaniu danych na podstawie wniosku lub upoważnionego polecenia agencji rządowej lub wymiaru sprawiedliwości lub w związku z jakimkolwiek innym obowiązkiem prawnym 3194-bb3b-136bad5cf58d_.

bottom of page